آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
محاسبات در مقیاس بزرگ محمد اقدسی آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 354 82883914
مهندسی و مدیریت کیفیت رضا برادران كاظم زاده آسیه ریاحی بلوک 3- طبقه 5 شرقی- 353 3914