زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحليل داده هاي مهندسي (اختیاری) برادران کاظم زاده کاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - 220 چهارشنبه 09:30-10:50 - 219
# مدیریت و برنامه ریزی پروژه (اختیاری) نیک بخش احسان کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 223 یکشنبه 09:30-10:50 - 220
# اقتصاد سنجی (اختیاری) امین ناصری محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-14:50 - 218 یکشنبه 09:30-10:50 - 219
# مباحث پیشرفته (سيستمهاي خبره مالی) (اختیاری) رستگار محمدعلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 17:50-16:30 - P2 چهارشنبه 09:30-10:50 - P6
# بازارهاي مالي نوظهور (اختیاری) رستگار محمدعلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 09:20-08:00 - P2 سه شنبه 16:30-17:50 - 219
# مباحث منتخب در مهندسي مالي (اختیاری) محمدی پرستو کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 12:20-11:00 - سایت صنایع سه شنبه 11:00-12:20 - 220
# مديريت سرمايه گذاري (اختیاری) مخاطب رفیعی فریماه کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 14:50-03:30 - 222 سه شنبه 13:30-14:50 - 219
# بازار يابي (اصلی) استادی بختیار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:20 - P2 چهارشنبه 11:00-12:20 - 219
# مديريت كيفيت جامع (اصلی) اقدسی محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - 218 چهارشنبه 08:00-09:30 - 219
# قابليت اطميناني (اصلی) استادی بختیار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-10:50 - P2 یکشنبه 13:30-14:50 - P2
# مديريت مالي (اصلی) استادی بختیار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:20 - P2 یکشنبه 11:00-12:20 - 220
# فرايند هاي احتمالي (اصلی) حسین زاده علی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-17:50 - 218 یکشنبه 15:00-16:20 - 220
# اصول مهندسي مالي (اصلی) رستگار محمدعلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 11:00-12:20 - 219 سه شنبه 15:00-16:20 - 219
# اصول مهندسي مالي (اصلی) رستگار محمدعلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 09:30-10:50 - 219
# تجزيه و تحليل صورت هاي مالي (جبرانی) مخاطب رفیعی فریماه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:20-15:00 - دانشکده فناوری‌های برتر3
# روش تحقيق (جبرانی) خاکزار مرتضی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-09:20 - 219
# روش تحقيق (جبرانی) خاکزار مرتضی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-09:20 - 219