نفیسه لواسانی

نفیسه لواسانی

مسئول دفتر و رئیس امور اداری دانشکده و کارشناس امور فرهنگی
82884393
سارا نادری

سارا نادری

رئیس امور آموزشی و پژوهشی و کارشناس پورتال دانشکده
82884323
snaderi@modares.ac.ir
حمیدرضا اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلی

کارشناس امور پژوهشی

82884386
h.esmaeili@modares.ac.ir
آسیه  ریاحی
آسیه ریاحی

کارشناس آزمایشگاه‌های مهندسی صنایع، کارشناس دفتر امور هیأت‌علمی

82884939
riahim@modares.ac.ir
 سوسن زارعی
سوسن زارعی

کارشناس آموزش

82884910
s.zarei@modares.ac.ir
آذر  سلیمانی
آذر سلیمانی

کارشناس گروه IT،سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دوره‌های مجازی و شورای ارزیابی

82884392
azar.soleimani@modares.ac.ir
مرجان نجفی

کارشناس گروه مهندسی صنایع و گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

82884366
najafi.m@modares.ac.ir