فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 1: تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد 285
فرم شماره 8: فرم پیشرفت سمینار مشترک 264
فرم شماره 10: فرمت نگارش سمینار مشترک 237
فرم شماره 9: فرم تسویه حساب مشترک 195
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد 152
فرم شماره 6: مجوز دفاع کارشناسی ارشد 97
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما دکتری 95
فرم شماره 5: فرم درخواست کمیسیمون موارد خاص مشترک 85
فرم شماره 1: تعیین رتبه دانش آموختگان مشترک 64
فرم شماره 1: ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری 63
فرم شماره 3: درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 56
فرم شماره 6: مجوز دفاع دکتری 48
فرم شماره 3: درخواست انصراف از تحصیل مشترک 43
فرم شماره 11:فرم معرفی دستیاران آموزشی مشترک 41
فرم شماره 2: تقاضا مشترک 40
فرم شماره 3: تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری 36
فرم شماره 7: طرح درس مشترک 33
فرم شماره 6: درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 26
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی اول دکتری 22
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 20
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم دکتری 19
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم 94 به بعد کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 4: درخواست تجدید نظر نمره امتحانی مشترک 11

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 5: گزارش سه ماهه‌‌‌ کارشناسی ارشد 518
فرم شماره 8: طرح تحقیق پایان‌نامه ‌ کارشناسی ارشد 453
فرم شماره 4: تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 420
فرم شماره 1: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌‌‌‌ مشترک 412
‌‌‌‌فرم شماره 12: نحوه نگارش پایان‌نامه رساله‌ مشترک 369
فرم شماره 2: دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی مشترک 330
فرم شماره 2: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد 307
فرم شماره 3: تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 215
فرم شماره 1: چکیده پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 176
‌‌‌‌فرم شماره 8: طرح تحقیق رساله دکتری 150
فرم شماره 3: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری 150
فرم شماره 7: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 138
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 132
‌‌‌‌فرم شماره 10: گزارش شفاهی پایان‌نامه کارشناسی ارشد 122
‌‌‌‌فرم شماره 9: آمادگی دفاع کارشناسی ارشد 116
فرم شماره 7: تقاضای تغییر عنوان‌‌ کارشناسی ارشد 109
‌‌‌‌فرم شماره 9: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 98
فرم پیش دفاع دکتری 92
‌‌‌‌فرم شماره 10: صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 84
فرم تاک دکتری 83
فرم شماره 2: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 79
فرم دفاع دکتری 79
‌‌‌‌فرم شماره 11: صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری 68
فرم شماره 1: مراحل دفاع از رساله دکتری 65
فرم شماره 3: انتخاب پایان‌نامه برتر‌‌ کارشناسی ارشد 47
فرم شماره 5: درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 46
فرم شماره 6: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 43
‌‌‌‌فرم شماره 14: صورت ریز هزینه‌های مصرفی‌‌‌ مشترک 34
‌‌‌‌فرم شماره 6: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری 31
‌‌‌‌فرم شماره 17: هزینه کرد‌‌ مشترک 28
‌‌‌‌فرم شماره 7: تعهد فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 28
‌‌‌‌فرم شماره 13: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 26
‌‌‌‌فرم شماره 15: صورتجلسه‌‌‌ مشترک 24
فرم شماره 6: درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک 15
‌‌‌‌فرم شماره 18: استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای‌‌‌‌‌ مشترک 13
‌‌‌‌فرم شماره 11: معرفی‌نامه پژوهش کل‌ مشترک 12
فرم شماره 8: درخواست شرکت در کارگاه‌های خارج از کشور‌ مشترک 9
‌‌‌‌فرم شماره 12: دریافت وام دانشجویان دکتری 9
فرم شماره 4: درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری 9
‌‌‌‌فرم شماره 16: قرارداد‌‌ مشترک 8
‌‌‌‌فرم شماره 5: گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 5
فرم شماره 9: درخواست شرکت در کارگاه‌های داخل کشور‌‌ مشترک 4
‌‌‌‌فرم شماره 10: پرسش‌نامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 1
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
‌‌‌‌فرم شماره 1: انتقال اموال مشترک 39
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 2: درخواست خرید مشترک 11
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 3: ماموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 3
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 4: درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 13
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره :5 برگه مرخصی مشترک 16
فرم شماره 6: درخواست مجوز حضور در آزمایشگاه تا ساعت 24 مشترک 54
فرم شماره 7: مجوز حضور در آزمایشگاه مشترک 67