الهام آخوند زاده نوقایی
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات

الهام آخوند زاده نوقایی

بختیار استادی
دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

بختیار استادی

محمد اقدسی
استاد گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

محمد اقدسی

امیر البدوی
استاد گروه مهندسی فناوری اطلاعات

امیر البدوی

رضا برادران کاظم زاده
استاد گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

رضا برادران کاظم زاده

گلناز تاج الدین
استادیار گروه بازاریابی و تجارت الکترونیک

گلناز تاج الدین

بابک تیمورپور
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات

بابک تیمورپور

سیدکمال چهارسوقی
استاد گروه مهندسی صنایع

سیدکمال چهارسوقی

علی حسین زاده کاشان
دانشیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

علی حسین زاده کاشان

توکتم خطیبی
استادیار گروه مهندسی صنایع

توکتم خطیبی

سیدحسام الدین ذگردی
استاد گروه مهندسی صنایع

سیدحسام الدین ذگردی

محمد علی رستگار سرخه
استادیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

محمد علی رستگار سرخه

محمدمهدی سپهری
استاد گروه مهندسی صنایع

محمدمهدی سپهری

مجید شیخ محمدی
دانشیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

مجید شیخ محمدی

مهرداد کارگری
دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات

مهرداد کارگری

پرستو محمدی
استادیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

پرستو محمدی

غلامعلی منتظر
استاد گروه مهندسی فناوری اطلاعات

غلامعلی منتظر

نسیم نهاوندی
استاد گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

نسیم نهاوندی

احسان نیک بخش
استادیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

احسان نیک بخش

الهام یاوری
استادیار گروه مهندسی صنایع

الهام یاوری

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم محمدرضا امین ناصری
استاد گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

مرحوم محمدرضا امین ناصری