# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی صنایع مهندسی صنایع دکتری
2 مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی مهندسی فناوری اطلاعات دکتری
3 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
4 مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی (مدیریت سیستم و بهره وری) مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
5 مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
6 مهندسی صنایع - سیستم های مالی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
7 مهندسی صنایع - سیستم های سلامت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
8 مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
9 مهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ای مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
10 رشته سیستم‌های کلان مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
11 مدیریت سیستم و بهره‌وری گرایش مهندسی مالی مدیریت سیستم و بهره‌وری کارشناسی ارشد
12 مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
13 مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
14 مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دکتری