تلفن

82884393

دورنگار

82884393

ایمیل

Ise@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
14115-138