دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

 

گروه های آموزشی

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری

سیستم های اقتصادی و اجتماعی

بازاریابی و تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات

 

حوزه علمی

اداره امور آموزشی و پژوهشی

 

حوزه اجرایی (اداری، مالی و دانشجویی)

 

حوزه ریاست