نام و نام خانوادگی دانشجو/دانش آموخته مقطع رشته تحصیلی سال ورود/فارغ التحصیلی استاد راهنما
بهراميان، وحيد Bahramiyan, Vahid دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1400
ولايتي، علي دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1400
خاني، اميرحسين Khani, Amirhossein دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1399
بوستان افروز، محمد Boostanafrooz, Mohammad دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1399
بي ازار، اميرحسين Biazar, AmirHossein دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1399
پاداشي، محسن Padashi, Mohsen دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1399
ملكي پورحرجندي، سجاد Maleki poor horjondi, Sajad دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1399
نامدار، عليرضا Namdar, Alireza دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1399
نظرپورفرد، فاطمه Nazarpour fard, Fatemeh دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1399
داودنبي، سيدمرتضي Davoodnabi, Seyed Morteza دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
رضائي بنيادابادي، بهناز Rezaei bonyadabadi, Behnaz دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
رفيعي نسب، جواد Rafiee Nasab, Javad دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
زنديه، دنيا Zandiyeh, Donya دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
صفري، زهرا Safari, Zahra دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
علي اصغرزاده، مريم Aliasgharzadeh, Maryam دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
كبيري، فرانك Kabiri, Faranak دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
مهري، حميدرضا Mehre, Hameidreza دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
خاوري، حميد رضا Khavarie, Hamid Reza دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي 1398
قاهري، سيما Ghaheri, Sima دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
روح اللهي، محمود Rouhollahi, Mahmoud دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
شاه حسيني جهرمي، نرجس Shahhossieni jahromi, Narjes دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
صفدري كهنه شهري، محمدجواد Safdari Kohneh Shahri, Mohammad Javad دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
طراوتي، سيداشكان Taravati, Seyed Ashkan دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
قاسمي، عارف Ghasemi, Aref دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
مقيسه، فاطمه Moghiseh, Fatemeh دانشجو مهندسي صنايع - مديريت مهندسي 1398
احمدي، اميرحسين Ahmadi, Amir Hossein دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
پسنديده، زهرا Pasandideh, Zahra دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
حسني پور، محمدرضا Hassanipour, Mohammadreza دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
رزمجوكورعباسلو، توحيد Razmjoo kourabbasloo, Tohid دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
شاكرمي، حافظ Shakarami, Hafez دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
صادق، يگانه سادات Sadegh, Yegane sadat دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
ولي اللهي، عارفه Valiollahi, Arefeh دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سيستمهاي تكنولوژي اطلاعات 1398
توتونچيان، مهدي Tutunchian, Mehdi دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
حقوقي، فاطمه Hoquqi, Fatemeh دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
محبي، نرگس Mohebbi, Narges دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
محسني حبيب ابادي، سيما Mohseni habib abadi, Sima دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
محمدي، مهدي Mohamadi, Mahdi دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
مدرس، متانت Modarres, Metanat دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
نجفي، اميررضا Najafi, Amirreza دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
نوري، معصومه Nouri, Masoume دانشجو مهندسي فناوري اطلاعات - سامانه هاي شبكه اي 1398
ازموده، نازنين Azmoodeh, Nazanin دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
پولادي درويش، فرزاد Poolady Darvish, Farzad دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
رضايي سامان كندي، غزاله Rezaei samankandi, Ghazale دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
رمضاني، مريم Ramazani, Maryam دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
عباسي ناوند، محمد ABBASI NAVAND, MOHAMMAD دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
قاسمي، علي Ghasemi, Ali دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
مشايخي، مريم Mashayekhi, Maryam دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
نجمي، مريم Najmi, Maryam دانشجو مهندسي صنايع - لجستيك و زنجيره تامين 1398
اسماعيل پور، نگين Esmaeelpour, Negin دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
انصاري، عليرضا Ansari, Alireza دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
پرهيزكاركهنه اوغاز، اميرمحمد Parhizkar Kohne Oghaz, Amirmohammad دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
دستان، تهمينه Dastan, Tahmine دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
سيديان، مهديه سادات Seyedian, Mahdieh Sadat دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
فرامرزي، اميرهادي Faramarzi, Amir hadi دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
فرحزادي، سينا Farahzadi, Sina دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
قدرت، فاطمه Ghodrat, Fatemeh دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
قرواني، مهري Gharavani, Mehri دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
كياني، درسا Kiani, Dorsa دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
نبي زاده نوده، سيده معصومه Nabizadeh nodeh, Seyyedeh masoomeh دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
نيكنام، دانيال Niknam, Danial دانشجو مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها 1398
حسين پناهي، سوما Hoseinpanahi, Soma دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
تقوي، فرناز Taghavi, Farnaz دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
حيدري هراتمه، سحر Heydari Haratomeh, Sahar دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
رضايي، معصومه REZAEI, MASOUMEH دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
سعادتي جعفرابادسفلي، فاطمه Saadati jafar abad sofla, Fatemeh دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
علي بخشي، فرزانه Alibakhshi, Farzaneh دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
فارسيجاني، مهرناز Farsijani, Mehrnaz دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
فلاح، صابر Falah, Saber دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
نيك روز، محمدرضا Nikrouz, Mohammad Reza دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي سلامت 1398
ايزدي فرد، محدثه Izadi fard, Mohaddese دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
جبارفرد، مينا Jabbarfard, Mina دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
حاجيلري، فاطمه Hajilary, Fateme دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
حسني، ركسانا Hassani, Roxana دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
حسيني، سيدسجاد Hosseini, Seyyed sajad دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
خيري چهارده، مهلا Kheiri, Mahla دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
دانشگر، محمد Daneshgar, Muhammad دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
رستمان الاشتي، سعيده Rostaman, Saeide دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
زارعي سروش، فائزه Zareie sorosh, Faezeh دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
شيخ الاسلامي، راضيه Sheikholelami, Razieh دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
صللي مانيزاني، فاطمه Salali Manizani, Fateme دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
عباسي، علي Abbasi, Ali دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
غمامي، فرشته Ghamami, Fereshte دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
فلاح، محمدعلي Fallah, Mohammad Ali دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
كمياب، محمدرضا Kamyab, Mohammadreza دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
وهابي ثاني، مهدي Vahabisani, Mehdi دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398
هوشمند، فريما Houshmand, Farima دانشجو مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان 1398