جدیدترین اخبار
{f:tip}
مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
مصاحبه حضوری داوطلبان ورود به مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.27 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:آقای احمد عادلی، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احمد عادلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 27 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:آقای فخر الدین صبا، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای فخر الدین صبا بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 27 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:خانم سحر رستمی منصور، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سحر رستمی منصور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 26 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر ادیب زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر ادیب زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 27 تير 1397