اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه آقای ایمان دهقان
عنوان: پایان نامه طراحی فرآیند پویای نوبت انواع جراحی قلب باز بر اساس حداکثر ضرب الاجل در جراحی بیمار
30دی1396